advocats a Barcelona
advocats a Barcelona Mapa web advocats a BarcelonaParlem? advocats a Barcelona Contacte
Equip  |  Contacte  |  Dret de la persona i la família  |  Civil  |  Laboral  |  Dret de la Funció Pública  |  Conflictes amb AA.PP.  |  Penal  |  Castellà
Dret de la Funció Pública

Al nostre equip disposem de professsionals especialitzats en el que s’anomena el Dret de la Funció Pública, referit a tots els drets, obligacions i conflictes que es puguin donar entre el personal i la seva Administració, qualsevol que sigui la seva relació professional (funcionari, estatutari o laboral, tant fixos com temporals o interins), incloent els drets col·lectius. Com a exemple:

- Selecció de personal i ingrés.

- Promoció i carrera professionals.

- Retribucions, dietes, indemnitzacions.

- Absències per qualsevol causa. Permisos, vacances, llicències, excedències.

- Incapacitats temporals.

- Concursos, comissions de servei, i trasllats.

- Expedients i sancions disciplinaris.

- En general, qualsevol vicissitud pròpia del càrrec o de la relació professional.

- Drets col·lectius i drets sindicals. Conflictes laborals, vaga, assemblees, locals, drets d’informació.

- Régim i prestacions de Seguretat Social, tant per al personal comprès al règim general, com altres règims especials (Classes Passives): incapacitat temporal, jubilacions, incapacitats permanents, parcials, completes, etc.

 
advocats Barcelona
Nom
Telèfon
Email
Observacions
Dades tractades d'acord amb la LPD (L. 15/99)
© Gabinet Jurídic Uquinaona | Carrer Balmes n�m. 209, 4-1. 08006 Barcelona | Tel. 93 268 27 27 | 649474402 (�rea Dret de Fam�lia i Civil) | 628943202 (�rea Funci� P�blica i Laboral) | Fax 93 268 19 13 | |
mapa web | legal